Szolgáltatások és ügyvédi munkadíj


Szolgáltatások

 • Jogi tanácsadás 
  (közérthetően: konzultáció, megbeszélés, tanácsadás, tárgyalás) - óradíjas elszámolás mellett vehető igénybe, minden megkezdett óra egy egésznek számít. A jogi tanácsadás során megismeri a helyzetéhez igazodó jogi lehetőségeket és azok idő- és költségvonzatait.
 • Jogi képviselet
  szerződések kötése során, más személyek előtt, Bíróság előtt, Hatóság előtt, peren kívüli, nemperes és peres eljárásokban egyaránt; egyedi díjmegállapodás szerint vehető igénybe.
 • Jogi információs füzetek
  Az információs füzet írásbeli jogi tájékoztatásnak, jogi tanácsadásnak minősül a címében megadott témában, általános jelleggel. Az információs füzet célja, hogy a címében nevezett témában közérthetően adjon részletes jogi tartalmat, tájékoztatást, ismereteket a jogszabályok és esetlegesen a bírói döntések, bírói gyakorlat alapján.
  Az információs füzet nem könyv és nem helyettesíti, nem pótolja a konkrét jogi helyzet elemzésére szolgáló konzultációt, a konzultáción feltáruló jogi megoldási lehetőségek felvázolását.
  Az információs füzet kizárólag elektronikus formában érhető el. További részleteket itt érhet el az Információs füzetekről. Keresse az Információs füzetemet az előbbi linken vagy engem e-mailben!
 • Szerződés, beadvány, más irat szerkesztése (írása)
  megbízás keretei között lehetséges; egyedi díjmegállapodás szerint vehető igénybe. 
 • Jogi háttértámogatás
  A jogi háttértámogatás azoknak jelent segítséget, akik a hivatal, hatóság, stb. felé a beadványokat a saját nevük alatt, de profin kívánják elkészíteni és beadni, továbbá a hivatal, hatóság, stb. előtti megjelenéshez szeretnének szakmai segítséget kapni. (Pl. mi várható az adott megjelenés során, mennyi ott tartózkodással lehet számolni.)
 • Szerződések véleményezése, egyéb
  Ha kétségei támadtak afelől, hogy a kapott szerződés tervezete valóban rendben van-e, akkor keressen fel szerződés véleményezésre e-mailben.
 • Letét kezelése, őrzése
  Kizárólag megbízáshoz kötődően, megbízás keretei között lehetséges; egyedi díjmegállapodás szerint vehető igénybe.
 • Mit válasszon?
  A jogi tanácsadás azoknak megfelelő, akik mindent egyedül kívánnak intézni és az adott ügyhöz számukra iránymutatásra, útmutatóra (mit hogyan) van szükség. A jogi háttértámogatás a jogi tanácsadással együtt szokott járni és azoknak jelent segítséget, akik a hivatal, hatóság, stb. felé a beadványokat a saját nevük alatt, de profin kívánják elkészíteni és beadni, továbbá a hivatal, hatóság, stb. előtti megjelenéshez szeretnének szakmai segítséget kapni. (Pl. mi várható az adott megjelenés során, mennyi ott tartózkodással lehet számolni.) A jogi képviselet azok számára megfelelő, akik azt szeretnék, hogy a teljes ügyintézés folyamán legyen mellettük valaki, aki a teljes folyamat alatt segíti őket. Jogi képviselet esetén az ügyintézés megindításától az ügyintézés végéig az ügyvéden keresztül tartja a kapcsolatot a hivatallal, hatósággal, stb. és a személyes meghallgatásán kívül minden az ügyvéden keresztül zajlik. 

Ügyvédi munkadíj

 • Ügyvédi munkadíj általánosságban
  Az ügyvédet az ügyvédi tevékenységről szóló törvény szerint megbízási díj (munkadíj) és költségátalány illeti meg. Az ügyvédi megbízási díj összege szabad megállapodás tárgya. Az ügyvéd, amikor elvállalja a megbízó képviseletét valamely eljárásban (peren kívül, nemperes vagy peres eljárásban), akkor megbízójával megállapodik abban, hogy mikor és milyen munkadíj - és költségtérítés - illeti meg az általa végzett jogi munkáért. A munkadíj összegét a felek együttesen határozzák meg az ügy jellegének figyelembevételével és ezt a megbízási szerződésben rögzítik. Ez a gyakorlatban általában azt jelenti, hogy az ügyvéd tájékoztatja az ügyfelet a díjszabásáról, a megbízó ezt vagy elfogadja vagy más díjszabással dolgozó ügyvédet keres. A munkadíjat – egyebek mellett – befolyásolja az ügyvéd szakirányú képzettsége, szakmai tapasztalata, gyakorlata, az ellátandó ügy jellegzetességei, a ráfordítandó munka mennyisége. Előbbi okokból természetes az, hogy az ügyvédek akár azonos típusú ügyeket (pl.: ingatlan adásvétel, bontóper, tanácsadás, szerződés írás, perbeli képviselet stb.) is különböző díjak mellett vállalnak. 
 • Díjképzési módszerek
  Ügyvédi Irodám kiemelten ügyel arra, hogy Megbízóival az összes jogi lehetőséget megismertesse, ide értve az azokhoz szükséges idő és költség tényezőket is. Ezek által a Megbízó választja ki a számára legmegfelelőbb jogi megoldást. Irodám elsősorban óradíjas elszámolás alapján nyújt jogi szolgáltatást. Nemperes és peres eljárások esetén előre meghatározott képviseleti díjakkal dolgozom, a beadványok szerkesztésének díja munkaarányosan a beadvány bonyolultságához és annak idő ráfordításához igazodik. Nagy perértékű bírósági eljárásokban történő képviselet esetén ügyvédi munkadíjam a pertárgyérték meghatározott százalékában a 32/2003. IM. rendelet szerint kerülhet meghatározásra. Az ingatlanokkal kapcsolatos szerződések esetében munkadíjam alapját az érintett ingatlan forgalmi értéke képezi. A költségekről (pl.: ingatlanügyi hatóság igazgatási szolgáltatási díja, eljárási illeték, szakértői díjelőleg, stb.) előzetesen tájékoztatást adok és azok felmerülésekor kérem fel Megbízóimat az összeg megfizetésére. Szolgáltatásaim átalány díjas megbízási szerződés keretei között is igénybe vehetők. Az átalány díj általában tartalmaz egy meghatározott óraszámú jogi tanácsadást és azon felül a megbízás jellegéhez igazodva tartalmaz egyéb fix szolgáltatást. Átalány díjas megbízási szerződés esetén a szerződésben meghatározott óraszámú jogi tanácsadáson és fix szolgáltatáson felüli szolgáltatások kedvezményes díjszabással vehetők igénybe. Amennyiben az ügyre vonatkozóan tanácsadásra kerül sor, úgy a tanácsadás óradíját kell megfizetni, melynek összegéről bejelentkezéskor adok tájékoztatást.
 • Drága vagy megéri?
  Sajnos széles körben él az a téves vélekedés, miszerint ügyvédhez fordulni drága és megfizethetetlen dolog. Ezzel szemben a gyakorlati tapasztalataim azt mutatják, hogy Megbízóim éppen az idejében igénybe vett ügyvédi szolgáltatással tudják érvényesíteni a jogaikat, tudnak adott esetben költségcsökkentést elérni vagy megelőzni a nagyobb költségeket.
 • Az ügyvédi munkadíjak megítélésekor ne feledkezzünk meg arról sem, hogy mire valakiből kezdő ügyvéd lesz, már mintegy húszévi folyamatos tanulás áll mögötte, s a tanulást - folyamatos önképzéssel és szakmai továbbképzéssel – élethossziglan folytatnia kell. A tanulás röviden jelenti egyrészről a folytonosan változó jogszabályok követését és ismeretét, másrészről az adott jogterületen a szakmai ismeretek bővítését és mélyítését, a szakmai újdonságok követését; például szakmai folyóiratra előfizetéssel, szakkönyvek felkutatásával és kiolvasásával, egyéb szakmai anyagok beszerzésével. Emellett az ügyfelek biztonsága érdekében minden ügyvédnek jelentős összegű felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, s a kor technológiai színvonalának megfelelő ügyvédi irodát kell fenntartania.
 • Az ügyvédi munkadíj, mint a perköltség része
  Polgári peres eljárásokban a perköltséget a pervesztes fél viseli, pervesztességének arányában. A pernyertes fél - pernyertessége arányában - igényelheti, hogy részére a bíróság az ügyvéd munkadíjának és készkiadásainak címén kötelezze a pervesztes felet a fél és képviselője között létrejött ügyvédi díjmegállapodásban kikötött megbízási díj, valamit a fél által képviselője részére költségtérítésként megfizetett indokolt készkiadások együttes összegének megfizetésére. Az ügyvédi munkadíj összegét a bíróság indokolt esetben mérsékelheti, ha az nem áll arányban a pertárgy értékével vagy a ténylegesen elvégzett ügyvédi tevékenységgel. Ha a peres fél és az ügyvéd között nincsen az ügy ellátására vonatkozó díjmegállapodás, vagy ha a peres fél ezt kéri, a bíróság a képviselet ellátásával felmerült munkadíj mértékét a 32/2003. IM. rendelet szerint határozza meg. A 32/2003. IM. rendelet kizárólag a bíróságok előtti polgári peres és nem peres ügyekre vonatkozik.

A jelen honlapra minden jog fenntartva © Szekeresné Dr. Zsák Krisztina